فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد.
گفتنی است :
1- تبلیغات داوطلبان مزبور از تاریخ 1395/10/15 لغایت 95/10/17 (با رعایت کامل ضوابط) می باشد.
2- انتخابات شورای صنفی دانشجویان، از ساعت 8 الی 17 روز یکشنبه مورخ 1395/10/19 به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
3- دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام نموده اند و مشخصات آنان در فهرست مزبور نمی باشد؛ در صورت اعتراض به بررسی صلاحیت ها می توانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/10/14 درخواست تجدید نظر خود رابه صورت مکتوب به مدیریت دانشجویی ارایه نمایند.

نام نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته تحصیلی
معصومه آزاد 9212522323 جغرافیا
زهرا بشکنی 9212544214 جغرافیا
فاطمه تاتار نیت 9312522105 جغرافیا
حنانه تیموری فر 9212522118 جغرافیا
حمیدرضا ‌جوادیان 9312404028 مهندسی مواد
فریبا حاتمی 9212522301 جغرافیا
حمید خسروی 9312305140 مهندسی برق الکترونیک
علی زارع 9312404255 مهندسی مواد
زهرا زارعی 9312404153 مهندسی مواد
سحر زمانی 9212522390 جغرافیا
علیرضا زمانی 9412545462 جغرافیا
نسترن سالوری 9412271161 حقوق
معصومه سماهی 9212522038 جغرافیا
اقدس سیدی 9412841034 بیوشیمی
محمد شهرکی 9312621312 ادبیات انگلیسی
الهه صفری 9212522072 جغرافیا
دانیال فربد 9322991141 مهندسی نفت
مینا فیروزیزدی 9312545191 جغرافیا
فاطمه گرامی 9312271027 حقوق
زهرا محمدپور 9212522016 جغرافیا
زينت محمدپورسنگاني 9212522163 جغرافیا
فاطمه میوانه 9314551026 اقلیم شناسی شهری
نوید نایاب 9412219525 فلسفه وحکمت اسلامی
فاطمه نقدی 9212522378 جغرافیا
زینب نوری 9212522196 جغرافیا
الهه سادات هاشمی منش 9312545395 آب وهوا شناسی

ضوابط مقررات تبلیغات شورای صنفی (کلیک کنید) 

کمیته اجرایی شانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان