قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه های دانشجویی

اطلاعیه شماره 5

بدینوسیله به اطلاع می رساند ؛ دانشجویان کارشناسی جدیدالورود( دختر و پسر ) متقاضی سکونت در خوابگاه های دانشجویی نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1402 می توانند از مورخ  1401/07/10 لغایت 1401/07/15به پرتال دانشجویی خود مراجعه و نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی امتیاز بندی اقدام نمایند.

نکات قابل توجه:

1- فرم الزاماً توسط خود دانشجو تکمیل گردد.

2-کلیه مدارک مربوط به فرم امتیازبندی (کمیته، بهزیستی، شاهد و ایثارگری و…) باید حتماً در سامانه بارگذاری گردد. هیچ گونه مدرکی توسط امور خوابگاه ها به صورت دستی دریافت نمی گردد.

3-اسامی دانشجویان واجد شرایط خوابگاه ها، متعاقباً از طریق سایت معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md  اعلام خواهد شد.

نکات مهم:1– به دانشجویان پسر شبانه خوابگاه تعلق نمی گیرد.

2- درخواست دانشجویان شبانه دختر،( به عنوان اولویت دوم) مطابق درخواست دانشجویان روزانه بررسی می شود.

 راهنمای پر کردن فرم امتیاز بندی