بسمه تعالی

اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در نوزدهمین شورای صنفی دانشجویان به ترتیب حروف الفبا و به شرح ذیل اعلام می گردد.دانشجویانی که اعلام داوطلبی نموده و اسامی آنان در لیست داوطلبان واجد شرایط ثبت نگردیده  در صورت اعتراض به بررسی شرایط داوطلبی خود می توانند روز شنبه مورخ 1401/08/21  اعتراض مکتوب خود را به کمیته نظارت بر انتخابات مستقر در معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی ، ارائه نمایند.