بسمه تعالی

اطلاعیه شماره 6
تاریخ: 1401/08/24

با عنایت به برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی دانشجویان در روز چهارشنبه مورخ1401/8/28، مواردی را به شرح ذیل یادآور می شود.
1-با عنایت به اینکه انتخابات شوای صنفی دانشجویان به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال اختصاصی دانشجویان انجام می شود.توصیه می شود در صورتیکه رمز اولیه خود در زمان ثبت نام  را تا کنون تغییر نداده اید؛ نسبت به تغییر رمز ورود در پرتال دانشجویی مربوط اقدام نمایید.
2- با عنایت به انجام رای گیری از طریق پورتال دانشجویی، چنانچه دانشجویی وضعیت پرتالش به صورت راکد می باشد ، جهت تبدیل آن به حالت جاری  تا قبل از زمان انتخابات به آموزش مراجعه نماید.
3- دانشجویان محترم بایستی شخصا نسبت به ثبت رای در پرتال خود اقدام نمایند.
4- داوطلبان محترم  و حامیان آنها مجاز به تبلیغ خود یا داوطلب مورد حمایت خود در وز رای گیری نمی باشند و هر گونه اقدام شائبه بر انگیز جهت تاثیر غیر متعارف بر رای و نظر رای دهندگان در روز رای گیری ممنوع است.
5- رای گیری از ساعت 9 لغایت 17 روز مورد نظر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

شورای نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجویان