بسمه تعالی

                                                               تاریخ:1401/08/14

با تشکر از مشارکت دانشجویان محترم در فرآیند برگزاری انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان، به آگاهی می رساند:حسب تایید شورای نظارت موسسه،  اسامی نهایی اعضای نوزدهمین دوره شورای صنفی – رفاهی به شرح زیر اعلام می گردد:

اعضا اصلی:
1-محمد امین عسکری با 821 رای، 2- سید علی عابدینی با 819 رای، 3- صفا محمدنیا احمدی با 781 رای، 4- پریسا میرنامی با 779 رای، 5- ناهید طبسی با 758 رای، 6- فاطمه برنا با 749 رای، 7- نسرین سادات فخرائی با 722 رای، 8- امیرعباس محمودی اوغاز با 721 رای، 9- فاطمه بنی عباس شهری با 694 رای
اعضا علی البدل:
1-مجتبی جلینی با 152 رای، 2- کارومحمدی با 150 رای، 3- ریحانه غفاریان با 147 رای