پس از کلیک بر روی فرم امتیاز بندی فرم باز می شود که بایستی تکمیل گردد.
دانشجویان پس از مطالعه اولیه فرم امتیاز بندی چنانچه متقاضی بندها 9،11،19،20 و 21 در فرم امتیاز بندی می باشند.(برای بند 19 ویژگی شاخص چنانچه در هر کدام از شاخص ها به صورت جداگانه متقاضی می باشید مدارک مربوطه را صرفا در یک فایل در قسمت ویژگی شاخص بارگزاری نمایید.)(بند 21 تا 27 برای دانشجویان کارشناسی جدیدالورود در زمان اولین درخواست زمان ثبت نام  غیر فعال می باشد)

در صورتیکه که متقاضی بند های ذکر شده که نیاز به ارسال مدارک می باشند هستید بایستی ابتدا مدارک خود را مانند تصویر زیر بارگزاری کنید و پس از آن فرم را پر نمایید.

(چنانچه در قسمت شاخص ها بیش از یک گزینه شامل حالتان می شود، کلیه مستندات را در کنار هم در یک فایل اسکن نموده و در محل مورد نظر بارگزاری نمایید.)

در مرحله نهایی تیک قوانین و مقررات را زده و با کلیک بر روی گزینه اطلاعات فوق را تایید می کنم ؛ اطلاعات خود را ارسال نمایید.