قابل توجه دانشجویان محترم ؛
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛با توجه به مصوبه هیات رئیسه به منظوررفاه حال دانشجویان ، از این پس دانشجویان غایب می توانند در هر ماه برای وعده صبحانه، ناهار و شام ، به صورت نیابتی غذای خود را توسط شخص دیگری، از غذاخوری مرکزی دریافت نماینددر این روش دانشجوی غایب می تواند کد مخصوص غذای خود ( در صفحه رزرو غذا روبروی نام غذا قابل مشاهده می باشد ) در وعده مشخص، از صفحه رزرو به شخص جانشین خود واگذار نماید و شخص می تواند از غذاخوری با ثبت کد رزرو در منوی دستگاه ، غذای شخص غایب  را تحویل گیرد.
سقف استفاده از کد رزرو در هر ماه و برای هر وعده ۲ نوبت است.