بسمه تعالی

با عنایت به برگزاری انتخابات الکترونیکی شورای صنفی – رفاهی دانشجویان در روز دوشنبه مورخ 1403/02/31، مواردی را به شرح ذیل یادآور می شود:
1-با عنایت به اینکه انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال اختصاصی دانشجویان انجام می شود، توصیه می گردد در صورتیکه رمز اولیه خود در زمان ثبت نام  را تا کنون تغییر نداده اید؛ نسبت به تغییر رمز ورود در پرتال دانشجویی مربوط اقدام نمایید.
2- با عنایت به انجام رای گیری از طریق پرتال دانشجویی، چنانچه دانشجویی وضعیت پرتال آموزشی خود به صورت راکد می باشد، جهت تبدیل آن به حالت جاری  تا قبل از زمان انتخابات به آموزش مراجعه نماید.
3- دانشجویان محترم بایستی شخصا نسبت به ثبت رای در پرتال خود اقدام نمایند.
4- داوطلبان محترم  و حامیان آنها مجاز به تبلیغ خود یا داوطلب مورد حمایت خود در روز رای گیری نمی باشند و هر گونه اقدام شائبه بر انگیز جهت تاثیر غیر متعارف بر رای و نظر رای دهندگان در روز رای گیری ممنوع است.
5- رای گیری از ساعت 9 لغایت 17 روز مورد نظر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

کمیته ی نظارت بر انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان