اطلاعات تماس

رئیس ارتباط با صنعت و جامعه پردیس

دکتر حمیدرضا عزت پور

دکتری مهندسی مواد و متالوژی

شماره تماس : 44012982 - 051