مدیران گروه های آموزشی

نام و نام خانوادگیسمتاطلاعات تماسعکس
دکتر جعفر یزدی مقدممدیر گروه مهندسی صنایع
تارنمای صفحه شخصی
@hsu.ac.ir
051-44200980
داخلی 5247
دکتر داود ذبیح زاده خواجویمدیر گروه مهندسی کامپیوتر
تارنمای صفحه شخصی
d.zabihzadeh@hsu.ac.ir
051-44200980
داخلی 5231
دکتر حمیدرضا عزت پورمدیر گروه علوم مهندسی
تارنمای صفحه شخصی
@hsu.ac.ir
051-44200980
داخلی 5229