کارکنان

خانم اعظم عاشورنیاکارشناس دانشکده فناوری های نوین

شماره تماس : 44012491 - 051
خانم طاهره برهانی نژادکارشناس آموزش دانشکده فناوری های نوین

شماره تماس : 44012492 - 051