مسئول گروه انرژی های نو و تجدید پذیر

دکتر ابراهیم قاسمی

دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

شماره تماس : 44200980 - 051 داخلی 5223

پست الکترونیک: se.ghasemi@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی