پروژه ها و دستاوردهای گروه انرژی های نو و تجدید پذیر

طرح های پژوهشی انجام شده و در حال انجام:

       بررسی سیستم تهویه و تعویض هوای باتری­خانه­ نیروگاه مشهد

       مطالعه و بررسی الزامات، استخراج، تدوین و ارائه نقشه راه  علم و فناوری زیرسطحی در حوزه رانش الکتریکی شناوری