مسئول گروه اپتیک و لیزر

دکتر هادی برزویی

دکتری فیزیک(اپتیک)

شماره تماس : 44200980 - 051 داخلی 5229

پست الکترونیکی : h.borzouei@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی