خدمات تخصصی گروه فناور بینایی کامپیوتر

– انجام طرح های پژوهشی و کاربردی در کاربردهای یادگیری ماشین، داده کاوی

-انجام طرح های پژوهشی و کاربردی در کاربردهای بینایی ماشین با ابزارهای یادگیری عمیق

-پیاده سازی و انجام طرح های پژوهشی در زمینه تشخیص پزشکی مانند تشخیص صرع با بررسی سیگنال های EEG مغز و یا تشخیص بیماری COVID-19  با پردازش تصاویر X-ray قفسه سینه

-پیاده سازی و انجام طرح های پژوهشی در حوزه پردازش متن مانند پیاده سازی سیستم های تشخیص احساس (Sentiment Analysis)، تشخیص خبرهای جعلی در شبکه های اجتماعی

-پیاده سازی و انجام طرح های پژوهشی در حوزه برنامه ریزی هوشمند و خودکار با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک و PSO (Particle Swarm Optimization)