مسئول گروه فناور بینایی کامپیوتر

دکتر داوود ذبیح زاده خواجوی

دکتری مهندسی کامپیوتر

شماره تماس : 44200980 - 051 داخلی 5229

پست الکترونیک :d.zabihzadeh@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی