پروژه ها و دستاوردهای گروه بینایی کامپیوتر

کارهای پژوهشی

مقالات ژورنال

ردیف

عنوان مقاله

1

Davood Zabihzadeh, Reza Monsefi*, Hadi Sadoghi Yazdi, Sparse Bayesian similarity learning based on posterior distribution of data, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 67, January 2018, Pages 173-186, ISSN 0952-1976 (ISI Journal Q1 IF:3.526)

2

Zabihzadeh, D., Monsefi, R. and Yazdi, H.S., 2019. Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space. Knowledge-Based Systems178, pp.11-24 (ISI Journal Q1 IF: 5.101)

3

 Hajiabadi, H., Babaiyan, V., Zabihzadeh, D. and Hajiabadi, M., 2020. Combination of loss functions for robust breast cancer prediction. Computers & Electrical Engineering84, p.106624.

4

Ali Salim Rasheed, Davood Zabihzadeh*, Sumia Al-Obaidi, Large-Scale Multi-modal Distance Metric Learning with Application to Content-Based Information Retrieval and Image Classification, International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence (ISI Journal Q3 IF: 1.11)

5

Sumia Al-Obaidi, Davood Zabihzadeh*, H Hajiabadi, Robust Metric Learning based on the Rescaled Hinge Loss, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, (ISI Journal Q1 IF: 3.844)

6

Davood Zabihzadeh,  Mohammad H. Moattar ,Manifold learning based speaker dependent dimension reduction for robust text independent speaker verification, Int J Speech Technology ,DOI 10.1007/s10772-014-9228-6, 6 February 2014,Springer (SNIP:1.08)

7

 Davoud Zabihzadeh, Sattar Hashemi, Ying Yang, and Mohammadreza Kangavari2, “Detecting intrusion transactions in databases using data item dependencies and anomaly analysis, Expert Systems, November 2008, Vol. 25, No. 5 (ISI Journal Q2, IF: 1.505)

8

H Hajiabadi, V Babaiyan, D Zabihzadeh, M Hajiabadi, Combination of Loss Functions for Robust Breast Cancer Prediction, Computers & Electrical Engineering, January 2020 (ISI Journal Q2, IF: 2.189)

9

Baida Hamdan, Davood Zabihzadeh*, Reza Monsefi, Large Scale Local Online Similarity/Distance Learning Framework based on Passive/Aggressive, International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Status: Revise(ISI Journal Q1 IF: 3.844)

10

داود ذبیح زاده، سعید زاهدی، رضا منصفی، “ارائه یک روش موثر برای یادگیری مقاوم متریک در برابر نویز برچسب”، مجله علمی پژوهشی پردازش علائم و داده ها، 1399

مقالات کنفرانس

 1  A. Abedi, R. Monsefi and D. Zabihzadeh, “Weighted semi-supervised manifold clustering via sparse representation,” 2016 6th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), Mashhad, 2016, pp. 235-242. doi: 10.1109/ICCKE.2016.7802146 (Selected as Best Conference Paper)
2 Baida Hamdan, Davood Zabihzadeh and Reza Monsefi(2018). Online Local Metric Learning based on Passive/Aggressive. “4’th International Conference on Computer Science Information Technology” by Sajad University of Technology, Khorasan Razavi, dated 24/02/2018 in Mashhad(Selected as Best Conference Paper)
3 Moattar, M. H., et al. (2006). Persian Text Normalization using Classification Tree and Support Vector Machine. Information and Communication Technologies, 2006. ICTTA ’06. 2nd.
 4

داود ذبیح زاده، رضا منصفی، “مقاوم سازی روش های یادگیری متریک در برابر داده های پرت”، 1399، هفدمین کنفرانس سیستم های هوشمند، اولین کنگره محاسباتی هوش مصنوعی 2020.

5

ذبیح زاده خواجوی, داود و محمدرضا کنگاوری، ۱۳۸۴، تشخیص نفوذ در پایگاه داده با استفاده از تحلیل وابستگی بین داده ها، یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران، تهران، انجمن کامپیوتر ایران، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و مخابرات،

6

صدیقه خواجویی نژاد 1، داود ذبیح زاده خواجوی، ارایه یک روش جدید برای سیستم هوشمند راهنمای انتخاب واحد دانشجویان بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک، ، اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور خرداد 1393