مسئول گروه فناور مهندسی صنایع

دکتر جعفر یزدی مقدم

دکتری مهندسی صنایع

شماره تماس: 44200980-051 داخلی: 5247

پست الکترونیک:@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی