پروژه ها و دستاوردهای گروه فناور مهندسی صنایع

طرح های پژوهشی انجام شده و در حال انجام گروه فناور مهندسی صنایع:

     1. ارائه مدل پیش بینی موفقیت تجاری سازی طرح های فناورانه، مرکز فناوری دانشگاه یزد.

    2. واکاوی و رتبه بندی موانع توسعه صنعتی شهرستان سبزوار، موسسه آبادانی دیار سربداران.

  خلاصه ای از مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی گروه فناور مهندسی صنایع:

 

ردیف

عنوان مقاله

نام مجله

1

ارائه مدل ساختاری خلق دانش با رویکرد اصول اخلاقی و با تاکید بر مدل نوناکا و تاکوچی، مطالعه موردی: سازمان صنایع هوافضا

مجله علوم و فناوری پیشرفته دفاعی

2

بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی، مطالعه موردی: یک سازمان صنعتی

مجله اخلاق در علوم و فناوری

3

مدیریت دانش و اصول اخلاقی؛ واکاوی تبدیل دانش در یک سازمان صنعتی

مجله بهبود مدیریت

4

بررسی نقش اصول اخلاقی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در یک سازمان صنعتی

مجله مطالعات رفتار سازمانی

5

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیلی شبکه ای(ANP)

مجله مدیریت و مهندسی صنایع شریف

6

The role of ethics in knowledge management process, Case study: an industrial organization

Journal of Knowledge-based Innovation in China

7

Exploring the relationship between ethics, Intellectual capital and organizational performance, Case study: a knowledge – based organization

VINE: The Journal of Information and KM Systems

8

Intellectual capital, ethical climate and organizational performance: an interaction analysis

Int. J. Learning and IntellectualCapital

9

Developing a Fuzzy Expert System to Predict Technology Commercialization Success

Journal of Industrial and Systems Engineering

10

Development of a model for assessing technology commercialization success

Int. J. of Business Innovation and Research

11

A model for financial supply chain management with two different financial Approaches

Journal of Modelling in Management