مسئول گروه فناور مهندسی مواد

دکتر حمیدرضا عزت پور

دکتری مهندسی مواد و متالوژی

شماره تماس : 44200980 - 051 داخلی 5229

پست الکترونیک :@hsu.ac.ir

تارنمای صفحه شخصی