انجمن علمی مهندسی شیمی

دکتر حمید حیدرزاده درزی استاد مشاور انجمن

Dr Hamid Heidarzadeh Darzi

تماس: 2865  4401  051

 hamid.heydarzadeh@yahoo.com@

Hdheydarzadeh@

دبیر انجمن:

مهلا رجبی

@mahlaff6678

شورای مرکزی:

خانم زهرا سادات مردان حسینی عضو اصلی انجمن

خانم مهلا داورخواه عضو اصلی انجمن

خانم زهرا اعیان فر عضو اصلی انجمن

آقای ابوالفضل صالحی عضو اصلی انجمن

(اعضای علی البدل انجمن )

آقای قاسم نعمتی

آقای رضا نجیمی