انجمن علمی مهندسی نفت

دکتر احسان اسماعیل نژاد ( مدیر پژوهشی دانشگاه)

 استاد مشاور

ایمیل:
e.esmailnezhad@hsu.ac.ir
Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس: 05144012521

CV, Esmaeilnezhad