تاریخچه و رئیس دانشکده

دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری از سال 1388 با پذیرش دانشجو در دو رشته مهندسي نفت مهندسي شیمی- صنایع گاز فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده و در سال 1389 موفق به اخذ موافقت اصولی تأسیس دانشکده گردید.

این دانشکده اکنون دارای 360دانشجو در مقطع کارشناسی (مهندسی شیمی و مهندسی نفت) و 17دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش زیست پزشکی می باشد.

روسای دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

دکتر امین کاظمی بیدختی

(رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی)

1402/6/12

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

تماس: 2850-2851-4401-051

“Amin Kazemi” <a.kazemi@hsu.ac.ir>

CV-En-14020825hsu

دکتر سیّد محمّد مهدی نوری

از تاریخ 1400/6/29 لغایت 1402/6/12

(ماموریت پژوهشی)

 دکتر احسان اسماعیل نژاد

(مدیر پژوهشی دانشگاه)

1398/10/24 لغایت 1400/6/29

@e.esmailnezhad@hsu.ac.ir

-Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

 تماس:05144012864یا 2521

دکتر محمود فرخی

( از سال 1396/6/5 لغایت 98/10/24 )

(ماموریت پژوهشی)

 دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی

 از بدو تأسیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

1389/10/1 لغایت 1396/6/5

 تماس:05144012863