“شاخه دانشجویی SPE”

 

 

 

 

 

مشاور : دکتر احسان اسماعیل نژاد(مدیر پژوهشی دانشگاه)

Ehsanesmailnezhad@yahoo.com

تماس: 2522 2521یا2862

 

حسین نجاری

دانشجو رشته مهندسی نفت ورودی۹۸

شماره دانشجویی:۹۸۱۲۹۹۲۲۴۸

ایمیل:hosein1380.najari@gmail.com

ای دی تلگرام:

@hosein_pe2001

@Hakim_spe

شماره تماس:۰۹۹۲۱۳۸۸۷۳۸

اعضاء اصلی:

سید حسین رضایی

مهدیه شفاعی

سالا انصاری

حسین جابری پور

عضو البدل:

امیر حسین روستایی

مسعود قاسمی ارتیان

فاطمه ساجدی