شرکت در کنفرانس ها

[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه و درخواست شرکت در كنفرانس علمی داخل کشور” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2013/02/konferans-dakheli.doc”]
 
[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”آيين نامه اجرايي شركت در همايش ‌هاي علمي و بين‌المللي خارج از كشور” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2013/02/aein-nameh-konferans-khareji.doc”]
 
[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”درخواست شرکت در مجامع علمی معتبر خارج کشور ویژه اعضاء هيات علمي” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2013/09/sherkat-dar-konferans-khareji.doc”]
 
[button style=”btn-success btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-list-alt” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”گزارش شركت در كنفرانس هاي علمی خارج کشور” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2018/07/gozaresh-konferans-khareji.docx”]