معرفی اعضا

 

معاون پژوهش و فناوری :

دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی           تلفن :   44012520-051       پست الکترونیک:me.hajiabadi@hsu.ac.ira

مدیر پژوهشی :

دکتر احسان اسماعیل نژاد       تلفن : 44012522 -051         پست الکترونیک: e.esmailnezhad@hsu.ac.ir

مدیر فناوری اطلاعات :

دکتر مجید بقایی نژاد            تلفن : 44012880 -051        پست الکترونیک: mbnejad@hsu.ac.ir

مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه:

دکتر محمد جواد صفایی      تلفن:44012961-051      پست الکترونیک: mj.safaei@hsu.ac.ir

رئیس  کتابخانه :

محمد دولت آبادی         تلفن : 44012672 -051        پست الکترونیک:

رئیس آزمایشگاه مرکزی :

دکتر حسن الداغی     تلفن : 44012998 -051        پست الکترونیک: hasan.aldaghi@gmail.com

همکاران:
آقای اکبربیدی [عامل مالی پژوهشی]            تلفن : 44012524 -051           پست الکترونیک:
خانم علی آبادی [کارشناس پژوهشی]              تلفن : 44012523 -051           پست الکترونیک:az.aliabadi@hsu.ac.ir
خانم محمدی مقدم [کارشناس پژوهشی]           تلفن: 44012637 -051           پست الکترونیک:mohammadi@hsu.ac.ir
خانم اشراقی [مسئول دفتر معاونت پژوهشی]    تلفن: 44012521 -051           پست الکترونیک:f.eshraghi@hsu.ac.ir