فراخوان جذب محقق پسادکتری سایر دانشگاه ها

 

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/07/فراخوان-پژوهشگر-پسادکتري-دانشگاه-يزد.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/07/پذيرش-محقق-در-دوره-پسادکتري.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/فراخوان-پذيرش-پسا-دکتراي-سال-در-دانشگاه-اصفهان.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-پذيرش-پژوهشگران-پسادکتري-دانشگاه-مازندران.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/فراخوان-جذب-پژوهشگر-پسادکتري-در-نيمسال-دوم-سال-تحصيلي-1403-1402-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/درخواست-جناب-آقاي-دکتر-افضلي-از-دانشگاه-هاي-کشور-در-خصوص-پذيرش-پسا-دکترا-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-جذب-پژوهشگر-پسادکتري-دانشگاه-الزهرا.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-جذب-پژوهشگر-پسا-دکتري.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/اطلاع-رساني-فراخوان-حمايت-از-طرح-هاي-پژوهشي-و-دوره-پسا-دکترا.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/راخوان-جذب-پژوهشگر-پسادکتري-دانشگاه-علامه-طباطبایی.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-پذيرش-پژوهشگر-پسادکتري-دانشگاه-رازي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-جذب-محقق-پسادکتري-در-دانشگاه-بناب.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-جذب-محقق-پسا-دکتري-دانشگاه-رجایی.pdf

فراخوان پذيرش پژوهشگران پسادکتري نيمه دوم- دانشگاه مازندران

فراخوان جذب محقق پسا دکتری دانشگاه سمنان