فراخوان های دریافت مقالات

 

اعلام انتشار ليست نشريات علمي داراي درجه در دانشگاه رازي

اقليم و بوم سازگان مناطق خشک و نيمه خشک

فراخوان انتشار مجله مکانيک مواد پيشرفته و هوشمند

فراخوان مجله فعاليت بدني و سالمندي

معرفي نشريات بين المللي و رتبه الف به تمام دانشگاهها 

نشریه پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

فراخوان دريافت مقاله دوفصلنامه علمي Resilient Construction _and Design

معرفی نشریه دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه علمي توسعه پايدار شهري

فصلنامه مطالعات کاربردي در مهندسي سازه و ژئوتکنيک

نشریه علمیResearch Harvesting Water 

معرفي مجله مدل سازي و مديريت آب و خاک 

نشريه جديد کرسي هاي نظريه پردازي و نوآوري در علوم انساني در دانشگاه رازي 

نشريه علمي دين پژوهي و کارآمدي

نشریه مدیریت سیستم و بهره وری

فراخوان نشريه علمي تحليل هاي اقتصادي توسعه ايران

معرفي نشريه PCCC براي ارسال مقالات 

فراخوان جذب مقاله علمي پژوهشي نشریه اسلام و دنیای معاصر

فراخوان دریافت مقاله نشریه هیدروفیزیک

فراخوان ارسال مقالات به نشريه گلستان هنر

ورود نشريه Systems Thinking in Practice به ليست نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فراخوان دریافت مقاله  نشریه پژوهش های معماری نوین

 نشريه علمي Quran _and Religious Enlightenment

مقاله به مجله نثر پژوهشي عربي دانشگاه قم

فراخوان دریافت مقاله از دانشگاه گیلان

فراخوان دریافت مقاله نشریه هیدرولیک

فراخوان نشريه پژوهش هاي خشکسالي و تغيير اقليم

فراخوان دريافت مقاله مجله مطالعات کاربردي در مهندسي سازه و ژئوتکنيک 

فرخوان مقاله نشریه Nano Science and Technology Journal