فراخوان های دریافت مقالات

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/نشريه-فلسفه-غرب.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/فراخوان-دريافت-مقاله-جهت-انتشار-در-نشريه-علوم-دامي-ايران-Iranian-Journal-of-Livestock-Science.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/فراخوان-دريافت-مقاله-جهت-انتشار-در-شماره-جديد-نشريه-پليمرهاي-سبز.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/فراخوان-دريافت-مقاله-جهت-انتشار-در-اولين-شماره-نشريه-جامعه-شناسي-صنعتي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/نشريه-انگيزش-در-نظام-هاي-آموزشي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/نشريه-تحقيقات-نوين-علوم-باغباني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/06/نشریه-هنرهاي-کاربردي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/ارسال-مقاله-براي-نشريه-مطالعات-مروري-علوم-ورزشي-و-تندرستي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشریه-پژوهش-هاي-زيرساخت-هاي-عمراني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-مطالعات-زبان‌‌ها-و-گويش‌هاي-غرب-ايران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-پژوهشنام-ادبيات-داستاني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-جغرافيا-و-پايداري-محيط.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-کاوش-نامه-ادبيات-تطبيقي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-پژوهشنامه-متون-ادبي-دور-عراقي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-Agrotechniques-in-Industrial-Crops-در-دانشگاه-رازي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-مطالعات-اقتصاد-بخش-عمومي-در-دانشگاه-رازي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-بيوتکنولوژي-و-بيوشيمي-غلات-در-دانشگاه-رازي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-نشريه-روانشناسي-مثبت-پژوهش‌ها-و-کاربردها-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/مجله-پژوهش-هاي-جاري-در-حسابداري-و-حسابرسي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-پذيرش-مقاله-در-مجله-علمي-روانشناسي-باليني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-فناوري‌هاي-پيشرفته-در-بهره‌وري-آب-در-دانشگاه-رازي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-مطالعات-تغيير-رفتار.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-پنجمين-ويژه-نامه-رهيافت.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/نشريه-علمي-مطالعات-کاربردي-علوم-زيستي-در-ورزش.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-ارسال-مقاله-در-مجله-راهبردهاي-نوآورانه-کسب-و-کارها.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/05/فراخوان-ارسال-مقاله-در-مجله-پژوهش‌هاي-حسابداري-و-حسابرسي-عملياتي-و-عملکرد.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/پذيرش-مقاله-در-مجله-با-نمايه-بين-المللي-اسکوپوس-دانشکده-مهندسي-عمران-دانشگاه-سمنان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/تغيير-مجله-بين-المللي-وب-پژوهي-از-دو-فصلنامه-به-فصلنامه.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/چهارمين-ويژه-نامه-رهيافتتحولات-آموزش-و-يادگيري-در-دانشگاه-هاي-ايران-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/معرفي-نشريات-علمي-دانشگاه-زابل.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/نشريه-رويکردهاي-نوين-در-مهندسي-آب-و-محيط-زيست.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/04/نشريه-کرسي‌هاي-نظريه‌پردازي-و-نوآوري-در-علوم-انساني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/فراخوان-دريافت-مقاله-مجلات-علمي-دانشگاه-يزد.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/03/اضافه-شدن-نشريه-دانشکده-فيزيک-دانشگاه-سمنان-به-ليست-نشريات-پايگاه-ISC.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/اطلاع-رساني-کارگاه-شبکه-هاي-زيستي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/ارسال-مقاله-براي-نشريه-علمي.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-ارسال-مقاله-به-نشريه-مطالعات-اديان-و-عرفان-تطبيقي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/دو-فصلنامه-مطالعات-فقه-و-حقوق-رسانه.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/گزارش-نشريات-ايراني-نمايه-شده-در-پايگاه-اسکوپوس-2022-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/تغيير-عنوان-نشريه-شيمي-کاربردي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/مجله-نانو-الکترونيک.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-مقالات-انگليسي-در-مجله-مطالعات-زباني-و-بلاغي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-نشريه-علمي-آبخوان-وقنات-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/02/فراخوان-پذيرش-مقاله-در-نشريه-Journal-of-Modeling_and-Simulation-in-Electrical_and-Electronics-Engineeringapos.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-ارسال-مقاله-به-نشريه-Challenges-in-Nano_and-Micro-Scale.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-ارسال-مقاله-به-نشريه-Challenges-in-Nano_and-Micro-Scale.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-ارسال-مقاله-به-نشريه-Journal-of-Epigenetics.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-ارسال-مقاله-به-نشريه-International-Journal-of-Industrial-Electronics-Control_and-Optimization.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/معرفی-نشریات-دانشگاه-علم-و-فرهنگ.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-مقاله-فصلنامه-اقتصاد-توسعه-دانش-بنيان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-ارسال-مقالات-به-نشريه-مواد-پيشرفته-در-مهندسي-.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/خبرنامه‌-آبان-1402-به-دانشگاه‌ها،-مراکز-آموزش-عالي-و-.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فصلنامه-پژوهش-هاي-نوين-در-مديريت-سرمايه-انساني.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-دريافت-مقاله-فصلنامه-اقتصاد-محيط-زيست-و-منابع-طبيعي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2024/01/فراخوان-سومين-ويژه-نامه-رهيافت.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/معرفي-نشريه-علمي-تاريخ-فرهنگ-ايران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/اطلاع-رساني-انتشار-فصلنامه-علمي-Iranian-Evolutionary-Educational-Psychology.zip

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-ارسال-مقاله-به-نشريه-Journal-of-Differential-Geometry-Applications-_and-Aspects-JDGAA.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/راخوان-دريافت-مقاله-مجلات-علمي-دانشگاه-سيستان-و-بلوچستان.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/معرفي-نشريات-دانشگاه-مازندران.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/فراخوان-دريافت-مقالات-براي-نشريه-انگيزش-در-نظام-آموزش-عالي.pdf

https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2023/12/معرفي-نشريات-علمي-دانشگاه-تبريز.pdf

اطلاع-رساني-مجله-ميکروبيوتا

فراخوان-پذيرش-مقاله-در-نشريه-Progress-in-Physics-of-Applied-Materials.pdf

فراخوان-جذب-مقاله-توسط-دوفصلنامه-رسالت-حقوق-کيفري

نشريات-داراي-رتبه-دانشگاه-فرهنگیان

معرفي-نشريات-دانشگاه-امام-صادق-ع

فراخوان-دريافت-مقاله-مجله-علمي-پژوهش-هاي-کاربردي-در-تغذيه-ورزشي-و-علم-تمرين

فراخوان-دريافت-مقاله-براي-مجله-مطالعات-كاربردي-در-مهندسي-سازه-و-ژئوتكنيك

فراخوان-پذيرش-مقاله-نشریه-مطالعات-آموزش-علوم-ورزشی.

معروفي-مجلات-دانشگاه-شهيد-باهنر-کرمان

فراخوان-نشريه-آموزش-زبان-فارسي-به-غير-فارسي-زبانان.pdf

تمديد-دريافت-مقاله-دومين-فراخوان-همايش-بين-المللي-کنترل-بيولوژيک

معرفي-نشريه-علمي-پژوهش‌هاي-علمي-در-فيزيک-نظري-و-کاربردي

مجله-سيگنال-هاي-و-سنسورهاي-پزشکي-اصفهان

فراخوان-ارسال-مقاله-به-مجله-علمي-Journal-of-Advance-Inf_ormatics-in-Water-Soil-_and-Structure.pdf

ويژه-نامه-انگليسي-نشريه-پردازش-و-مديريت-اطلاعات-با-محوريت-کيفيت-دادهها-و-ارتباط-آن-با-مديريت-فرايندها

مجله-مطالعات-راهبردي-اقتصاد-انرژي

فراخوان-دریافت-مقاله-نشریه-مدیریت-جامع-حوزه-های-آبخیز

نشريه-هاي-علمي-سازمان-سنجش-آموزش-کشور.

نشریه-international-journal-of-web-research.pdf

فراخوان-ارسال-مقاله-براي-دوفصنامه-علمي شهر-آينده،-انديشه-بومي.

فراخوان پذيرش مقاله در نشريه علمي;بيوتکنولوژي و بيوشيمي غلات

معرفي نشريات علمي دانشگاه الزهراء

اطلاع رساني نشريات بين المللي و رتبه الف دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

معرفي نشريات بين المللي دانشگاه سمنان

اعلام انتشار ليست نشريات علمي داراي درجه در دانشگاه رازي

اقليم و بوم سازگان مناطق خشک و نيمه خشک

فراخوان انتشار مجله مکانيک مواد پيشرفته و هوشمند

فراخوان مجله فعاليت بدني و سالمندي

معرفي نشريات بين المللي و رتبه الف به تمام دانشگاهها 

نشریه پژوهش های پیشرفته در گیاهان دارویی

فراخوان دريافت مقاله دوفصلنامه علمي Resilient Construction _and Design

معرفی نشریه دانشگاه محقق اردبیلی

فصلنامه علمي توسعه پايدار شهري

فصلنامه مطالعات کاربردي در مهندسي سازه و ژئوتکنيک

نشریه علمیResearch Harvesting Water 

معرفي مجله مدل سازي و مديريت آب و خاک 

نشريه جديد کرسي هاي نظريه پردازي و نوآوري در علوم انساني در دانشگاه رازي 

نشريه علمي دين پژوهي و کارآمدي

نشریه مدیریت سیستم و بهره وری

فراخوان نشريه علمي تحليل هاي اقتصادي توسعه ايران

معرفي نشريه PCCC براي ارسال مقالات 

فراخوان جذب مقاله علمي پژوهشي نشریه اسلام و دنیای معاصر

فراخوان دریافت مقاله نشریه هیدروفیزیک

فراخوان ارسال مقالات به نشريه گلستان هنر

ورود نشريه Systems Thinking in Practice به ليست نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فراخوان دریافت مقاله  نشریه پژوهش های معماری نوین

 نشريه علمي Quran _and Religious Enlightenment

مقاله به مجله نثر پژوهشي عربي دانشگاه قم

فراخوان دریافت مقاله از دانشگاه گیلان

فراخوان دریافت مقاله نشریه هیدرولیک

فراخوان نشريه پژوهش هاي خشکسالي و تغيير اقليم

فراخوان دريافت مقاله مجله مطالعات کاربردي در مهندسي سازه و ژئوتکنيک 

فرخوان مقاله نشریه Nano Science and Technology Journal