نشریات معتبر وزارتین

[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم – اردییهشت 97″ link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/نشریات-علمی-پژوهشی-مصوب-وزارت-علوم.pdf”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم – آبان 95″ link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/نشريات-علمي-معتبر-وزارت-علوم-آبان-95.pdf”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”نشريه هاي دارای اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/هاي-دارای-اعتبار-وزارت-بهداشت،-درمان-و-آموزش-پزشكي.xls”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”نشریات علمی پژوهشی حوزه علمیه مرداد 96″ link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/علمی-پژوهشی-حوزه-علمیه-مرداد-96.pdf”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”نشریات علمی ترویجی حوزه علمیه مرداد 96″ link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/علمی-ترویجی-حوزه-علمیه-مرداد-96.pdf”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”نشریات علوم پزشکی2017″ link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/علوم-پزشکی2017.xlsx”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#eeee22″ type=”link” target=”false” title=”نشریات وزارت علوم 2017″ link=”http://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/09/وزارت-علوم-2017.xlsx”]