تجهیزات

[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” iconcolor=”#81d742″ type=”link” target=”true” title=”سیستم ثبت سفارش آزمایشگاه” link=”http://rp.hsu.ac.ir/laboratory/AuthLab.php”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” iconcolor=”#81d742″ type=”link” target=”true” title=”راهنما استفاده از سیستم ثبت سفارش آزمایشگاه” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/استفاده-از-سامانه-آزمایشگاه.pdf”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” iconcolor=”#81d742″ type=”link” target=”true” title=”لیست تجهیزات کامل” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/tajhizat.xls”]
[button style=”btn-info btn-sm” icon=”glyphicon glyphicon-pencil” align=”left” iconcolor=”#81d742″ type=”link” target=”true” title=”معرفی سامانه ایران ایلب” link=”http://iranelab.com”]

[notification type=”alert-warning” close=”false” ]
[tabs class=”yourcustomclass”]
[tab title=”دانشکده علوم پایه” active=”active”]
تجهیزات آزمایشگاهی زیست شناسی
تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک
تجهیزات آزمایشگاهی شیمی
[/tab]
[tab title=”دانشکده فنی و مهندسی”]

تجهیزات دانشکده مهندسی


[/tab]
[tab title=”دانشکده نفت و پتروشیمی”]
تجهیزات آزمایشگاه کنترل فرآیند
تجهیزات آزمایشگاه عملیات واحد
تجهیزات آزمایشگاه حرارت
تجهیزات آزمایشگاه خواص سنگ معدن
تجهیزات خواص سیال مخرن
تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی( بیو تکنولوژی صنعتی، مهندسی نفت و مهندسی شیمی)
[/tab]
[tab title=”دانشکده علوم ورزشی”]
تجهیزات آزمایشگاهی رفتار حرکتی
تجهیزات آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
[/tab]
[tab title=”دانشکده برق و کامپیوتر”]
تجهیزات آزمایشگاهی برق و کامپیوتر
[/tab]
[/tabs]
[/notification]