آیین نامه و قوانین

[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”true” title=”نقشه جامع علمی کشور” link=”http://www.hsu.ac.ir/?page_id=9749″]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”منشور اخلاق پژوهشی” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/Manshour-Akhlaghi.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه اجرايي دبيرخانه بند «الف» ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه کشور” link=”#”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی ” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2014/06/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-20-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B1-89-.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی ” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2014/06/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B1-90.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”جدول مقرری ارزی مصوب برای فرصت مطالعاتی” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2014/06/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1388.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه شرکت در كنفرانس علمی داخل کشور” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2013/02/Aein-Nameh-Konferans-Dakheli.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آيين نامه شركت در همايش ‌هاي علمي و بين‌المللي خارج از كشور” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2013/02/Aein-Nameh-Konferans-Khareji.doc”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه تشویق نویسندگان مقالات منتشر شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی” link=”http://hsc.hsu.ac.ir/public.php?service=files&t=f270315408ef29956f545a363a74c816″]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه ها” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2015/02/%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=” قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2015/02/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور ” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2015/02/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%D9%91%D9%8A-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”شیوه نامه ایجاد شرکت های دانش بنیان” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/files/2015/02/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”شیوه نامه جدید اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور” link=”http://hsc.hsu.ac.ir/index.php/s/XV3KutnEqzeWNqp”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آئین نامه تخلفات پژوهشی” link=”http://www.hsu.ac.ir/doc/research/aeenname-takhallof.pdf”]
[button style=”btn-success btn-xs” icon=”glyphicon glyphicon-ok” align=”left” iconcolor=”#8224e3″ type=”link” target=”false” title=”آئین نامه دوره دکتری” link=”https://www.hsu.ac.ir/research/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/نامه-دوره-دکتری.pdf”]