اعضای هیات علمی دانشکده معماری از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری با هدف آشنایی بیشتر با اهداف و رسالتهای مرکز رشد بازدید نمودند .بازدید اعضای هیات علمی دانشکده ها به جذب بیشتر فناوران حوزه های تخصصی کمک شایانی می نماید.
در صورت تمایل برای بازدید از مرکز رشد، با شماره ۴۴۶۴۱۹۵۲ سرکار خانم کیخسروی تماس حاصل فرمایید.