در تاریخ ۳ اسفند ماه جمعی از دانشجویان اتباع دانشگاه حکیم سبزواری به همراه جناب آقای دکتر خوش سیما مدیر همکاری های بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی از شرکتهای دانش بنیان ، لاق و فناور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه دیدن نمودند. در این بازدید دانشجویان از نزدیک با محصولات و توانمندی های شرکتهای مستقردر مرکز آشنا شدند.