دبیران انجمنهای علمی دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۲ اسفند ماه از مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بازدید کردند. در این بازدید حاضرین ضمن آشنایی با مرکز رشد و شرکتهای فناور و دانش بنیان فعال در مجموعه از دفاتر کاری شرکتهای فناور نیز بازدید صورت گرفت.در صورت تمایل برای بازدید از مرکز رشد، با شماره ۴۴۶۴۱۹۵۲ تماس حاصل فرمایند.

،