انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران با سفارش و حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف اقدام به برگزار ی تور ملی فناوری: “جذب و پذیرش واحدها و هسته‌های فناوری”* به میزبانی پارک علم و فناوری گلستان – کارخانه نوآوری گرگان* در تاریخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ویژه کارشناسان مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های نوآوری نمود .در این کارگاه کارشناسان مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری سرکار خانم مهسا کیخسروی کارشناس پذیرش و ارزیابی و سرکار خانم صدیقه استیری کارشناس توسعه فناوری مرکز رشد و سرکار خانم معظم توکلیان کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه حضور یافتند.برنامه فوق شامل: برگزاری کارگاه­های ‌آموزشی با ” انتقال تجارب در جذب و پذیرش ” و “ا نقش مراکز رشد در اکوسیستم نوآوری کشور و” و دو پنل آموزشی و انتقال تجارب با عناوین ” فرآیندهای جذب و پذیرش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ” و ” ساختار واحدهای جذب و پذیرش در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی و غیر دانشگاهی؛ بایدها و نبایدها ” بوده است.