اهداف مرکز رشد

۱-فراهم کردن ﺑﺴﺘﺮهای لازم برای ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎری ﻛﺮدن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ؛

‫۲- اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪی ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﻴﺖ پژوهشگران ﺟﻮان؛

‫۳-ﻛﻤﻚ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ و منطقه ای ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری؛

‫۴- احیای روشهای تولید و استقلال اقتصادی سنتی محلی با تکیه بر فناوری و روشهای پیشرفته

۵- کمک به ﮔﺴﺘﺮش و رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺶﻣﺪار و ﻓﻨﺎور محور

‫۶- کمک به اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در زمینه های فنی و مهندسی – کشاورزی- محیط زیست – علوم پزشکی و زیستی

۷- کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل

۸- توسعه و تعمیق ارتباط واحدهای صنعتی و اجرایی با دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات تماس

آدرس: میدان صاحب الزمان،  خیابان 24 متری انقلاب، خیابان نیستان،  پلاک 5

کد پستی: 9618676115
تلفن تماس: 44641952-44641958
پست الکترونیک: roshd@hsu.ac.ir