مدیر گروه

مدیر گروه فیزیک 

دکتر احسان کوشکی

رشته تحصیلی : فیزیک اتمی و مولکولی گرایش لیزر

شرح حال دکتری خوارزمی تهران

ارتباط با مدیر گروه:

ایمیل: ehsan.koushki@hsu.ac.ir 

تلفن: 05144013545