کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده علوم پایه

اشرف السادات اقدسی

 دفتر دانشکده

شماره تماس : 44013501

اعظم السادات افضلی فر

کارشناس آموزش دانشکده

شماره تماس : 44013505

خدیجه صالح آبادی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

شماره تماس : 44013506

 

نرجس زمانی

کارشناس گروه زیست شناسی

شماره تماس : 44013507

ابوالقاسم فوجی

کارشناس گروه فیزیک

شماره تماس : 44013508

سیده زهره بنی هاشمی

کارشناس گروه شیمی

شماره تماس : 44013509