کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده علوم پایه

 

دکتر ابوالقاسم فوجی

کارشناس گروه فیزیک

شماره تماس : 44013508

 

اشرف السادات اقدسی

کارشناس دفتر دانشکده

شماره تماس : 44013501

 

 

 

 

دکتراعظم السادات افضلی فر

کارشناس آموزش دانشکده

شماره تماس : 44013505

 

 

 

سیده زهره بنی هاشمی

کارشناس گروه شیمی

شماره تماس : 44013509

 

 

نرجس زمانی

کارشناس گروه زیست شناسی

شماره تماس : 44013507

 

 

 

خدیجه صالح آبادی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

شماره تماس : 44013506