پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ایران (ایرانداك) با همکاري سازمان امور دانشجویانِ وزارت علوم، تحقیقات، فناوري؛ از سال 1397 پذیراي ثبت برخط پایان نامه ها و رساله هاي(«پارسا»هاي)دانش آموختگان ایرانی بیرون از کشور در سامانۀ ملی ثبت پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله ها (در نشانی IR.AC.IRANDOC.SABT )شد.

در چهار سالِ نخست و از 28 آبان 1397 تا 28 آبان ،1401 سه هزار و 83 پارسا با تأیید سازمان امور دانشجویان در این سامانه به ثبت رسیده اند که هزار و 803 رسالۀ دکتري (58,48 درصد) و هزار و 280 پایان نامۀ کارشناسی ارشد (41,52 درصد) را در بر دارند. از میان دانش آموختگان در این بازة زمانی 402 تَن (13,04 درصد)، زن و 2,681 تَن (86,96 درصد) مردبوده اند. جدول زیر شمارپارساهاي ثبت شده را برپایۀ جنسیت دانش آموختگان ومقطع تحصیل ایشان نشان می دهد.

آرشیو بی مانندِ ده ها هزارپایان نامه ورسالۀ دانش آموختگان ایرانی بیرون از کشوردر ایرانداك که نخستینِ آنها به سال 1920 میلادي بازمی گردد، آیین هاي فراگیر از تحصیل بسیاري از ایرانیان در کشورهاي دیگر است. تحلیل اطلاعات این مدارك می تواند به سیاستگذاران علم و فناوري، دستمایه هاي ارزشمندي را براي ارزیابی عملکرد این بخش از آموزش عالی کشور بدهد. امید آنکه این خدمت کوچکِ ایرانداك، زمینه ساز پیشرفت بیشتر کشور باشد و با پشتیبانی آن مقام گرامی به ویژه براي دیجیتال سازي نزدیک به 30 هزار نسخۀ چاپی و سازماندهی و دسترسی به اطلاعات کتابشناختی آنها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج IR.AC.IRANDOC.GANJ)، بهبودي روزافزون یابد. پیشاپیش از توجهی که میفرمایید، سپاسگزارم.