رشته های تحصیلی

 

رشته های تحصیلی دایر در مقطع كارشناسي

رشته

دانشكده

نحوه پذیرش

زيست شناسي سلولي و مولكولي

علوم پايه

کنکور سراسری

زيست شناسي گیاهی

علوم پايه

صرفا با سوابق تحصیلی

شيمي كاربردي

علوم پايه

کنکور سراسری

شيمي محض

علوم پايه

صرفا با سوابق تحصیلی

فيزيك علوم پايه

صرفا با سوابق تحصیلی

رشته های تحصیلی دایر در مقطع  کارشناسی ارشد

دانشكده

گروه رشته

گرایش

علوم پايه

شيمي شيمي

شيمي فيزيك

علوم پايه

شيمي شيمي

شيمي آلي

علوم پايه

شيمي شيمي

شيمي معدني

علوم پايه

شيمي شيمي

شيمي تجزيه

علوم پايه

فيزيك فيزيك

حالت جامد

علوم پايه

فيزيك فيزيك

هسته اي

علوم پايه

فيزيك فيزيك

ذرات بنيادي و نظريه ميدان ها

علوم پايه

زيست شناسي  سلولي و مولكولي

علوم سلولي و مولكولي

علوم پايه

زيست شناسي  سلولي و مولكولي

بيوشيمي

علوم پايه زيست شناسي زيست شناسي جانوري

بيوسيستماتيك

رشته های تحصیلی دایر در مقطع  دكتري

رشته دانشكده نحوه پذیرش
شيمي معدنی علوم پايه کنکور سراسری
فيزيك هسته ای علوم پايه کنکور سراسری