شماره تلفن و آدرس

شماره تلفن دفتر ریاست دانشکده: 44013501-051

آدرس: سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حیکم سبزواری – دانشکده علوم پایه.

شماره تلفن های جدید علوم پایه