به منظور تحقق و تقويت حضور فعال کارمندان درامر مشارکت و تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت نیل به اهداف دانشگاه و ایجاد بستر مناسب به منظور افزايش برآيند کاری  و خلاقیت و همچنین نظارت بر نحوه ی  اجرای قوانین و مقررات اداری “شورای صنفی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری” تشکیل می شود.

دانلود اساسنامه شورا صنفی کارکنان