تمرین تیم

برنامه تمرین تیم های پسران
تمیرین تیم پسران

برنامه تمرین تیم های دختران
تمیرن تیم های دختران

گزارش بازی های دوستانه برون دانشگاهی:

مسابقه والیبال(پسران) بین دو تیم دانشگاه حکیم و منتخب آموزشگاه های سبزوار در تاریخ 21/7/1396

مسابقه والیبال(پسران) بین دو تیم دانشگاه حکیم و شهرداری سبزوار در تاریخ 28/7/1396

مسابقه هندبال(پسران) بین دو تیم دانشگاه حکیم و منتخب سبزوار در تاریخ 30/8/1396

مسابقه فوتسال(پسران) بین دو تیم دانشگاه حکیم و منتخب نیشابور در تاریخ 18/9/1396

مسابقه والیبال(دختران) بین دو تیم دانشگاه حکیم و منتخب سبزوار در تاریخ 26/9/1396