آئین نامه های طرح پایش


اهداف مرکز

»ارزیابی های روانی ورزشکاران

»شناسایی و تشخیص اختلالات حرکتی

»شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

»پایش رشد ادراکی-حرکتی دانشجویان و کارکنان

»شناسایی آسیب های ورزشی و ارائه توصیه های درمانی

»شناسایی ناهنجاری های اسکلتی و ارائه راهکار های درمان

»ارزیابی های فیزولوژیک و آزمون های آمادگی جسمانی برای ورزشکاران