طرح پایش و سلامت

طرح پایش

اجرای طرح پایش و سلامت برای اجرا در سطح کلیه دانشجویان گرامی و عرض خیرمقدم به دانشجویان جدیدالورود روزانه و شبانه در کلیه مقاطع تحصیلی می باشد.
بنا بر ابلاغ وزارت علوم جهت پایش وضعیت سلامت جسم و روان و در راستای تهیه کارنامه سلامت و حمایت از دانشجویان در معرض خطر، ضروری است کلیه دانشجویان جدید الورود بر طبق فرایند زیر نسبت به شرکت در طرح مذکور اقدام نمایند.
مراجعه به لینک کارنامه سلامت جسم به آدرس :https://portal.saorg.ir/physicalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت جسم جهت ارایه به کلینیک درمانی دانشگاه
مراجعه به لینک کارنامه سلامت روان به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت روان جهت ارایه به مرکز مشاوره دانشگاه
مراجعه حضوری به کلینیک درمانی و مرکز مشاوره ، پس از دریافت پیامک
انجام معاینات مربوطه و دریافت تاییدیه مرکز
ارایه فرم تاییدیه مرکز به ادره آموزش دانشکده
شایان ذکر است شرکت کلیه دانشجویان جدیدالورود در طرح فوق الزامی و انجام کلیه امور مربوط به اجرای طرح در بازه زمانی اعلام شده رایگان می باشد .

آدرس مرکز: کلینیک درمانی و مرکز مشاوره دانشگاه – واقع در خیابان دانش جنب سرپرستی خوابگاه اندیشه