برگزاری تقدیر از مدال آوران ورزشی مسابقات منطقه ۹ کشور همزمان با دهه کرامت و همز مان با هفته خوابگاههای دانشجویی