این مسابقات با شرکت ۱۴ تیم از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ آغاز و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ به ایستگاه پایانی خود رسید.در این مسابقات تیم علوم ورزشی به مقام قهرمانی و تیم های مهندسی عمران و اماکن ورزشی به ترتیب به مقام دوم و سوم مسابقات دست یافتند.همچنین تیم شهرسازی به عنوان تیم اخلاق مسابقات انتخاب گردید.