گروه فیزیولوژی و مدیریت ورزشی

مدیرگروه فیزویولوژی و مدیریت ورزشی

اعضا هیات علمی گروه مدیریت ورزشی

اعضا هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزشی