کارکنان دانشکده

 

اعضاء

سمت

تلفن تماس

دكتر سید جواد خاتمی

ریاست دانشکده

44013735- 051

جمیله رضایی

 کارشناس خدمات آموزشی

44013739 – 051

دکتر سيد ابوالفضل موسوي فرد

 مربی امور آموزشی-

05144012430

44013232 – 051

مهري بهزاد

مسئول اداره آموزش دانشكده

05144013738

مهدی مرادی     مسئول دفتر ریاست دانشکده 05144013736