کارکنان دانشکده

 

اعضاء

سمت

تلفن تماس

دكتر سید محمد کاظم علوی

ریاست دانشکده

05144012423

44013071- 051

وحید خلقی

 بازنشسته

44012874 – 051

دکتر سيد ابوالفضل موسوي فرد

 مربی امور آموزشی- شاغل در پست جدید

05144012430

44013232 – 051

مهري بهزاد

مسئول اداره آموزش دانشكده

05144012422

051-44013071

جمیله رضایی     مسئول دفتر ریاست دانشکده 05144012439