فهرست پایان نامه ها

فهرست پایان نامه های گروه زبان وادبیات عرب

عنوان راهنما مشاور دانشجو
1 قصر در پنج جزء اول قرآن دکتر صاحبعلی اکبری دکتر حسین میرزایی نیا محمد مهجوری
2 بررسی گرایشات فکری وادبی ایلیا ابو ماضی دکتر صاحبعلی اکبری دکتر محمد علی طالبی راضیه خسروی نسری
3 اعراب نهج البلاغه دکترحسن عبد الهی دکترصاحبعلی اکبری فاطمه زیارتی
4 اعراب نهج البلاغه دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی سید علی حسینی
5 مقایسه بین رومیات ابوفراسهمدانی وشعله های تبعید محمود سامی بارودی دکترمهدی خرمی دکتر صاحبعلی اکبری مجید صادقی مزیدی
6 محمود تیمور وفن داستان کوتاه عربی دکتر حسین میرزایی نیا دکتر شمس آبادی هادی علی آبادی
7 التجدید فی افکار الشابی دکترحسین شمس آبادی دکتر حسن عبدالهی حسن گودرزی لمراسکی
8 دراسه القضایا الاجتمایه فی آثار (جبران خلیل جبران) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی علی اصغر عنایت
9 الکفاح فی الادب محمود درویش شاعر الارض المحتله دکترحسین شمس آبادی دکتر حسن عبدالهی محمدعلی ترکمان عزیزی
10 اعراب نهج البلاغه دکتر صاحبعلی اکبری دکتر حسن عبداللهی محمد رضا مقیسه
11 الموازنه و تحلیل فی النقد الادبی بین العصرین دکتر محمد علی طالبی دکترحسین شمس آبادی فاطمه سرپرست
12 دورالایرانیین فی ادب العصرالعباسی الاول دکترصاحبعلی اکبری دکتر حسین شمس ابادی موسی الرضا قربانی
13 بررسی سبک ومضامین داستان های کوتاه یوسف ادریس دکترمحمدعلی طالبی دکترمهدی خرمی عایشه گنجی
14 دراسه ادبیه لدعائ عرفه للامام حسین (ع) دکتر حسن عبداللهی دکترمهدی خرمی سید مرتضی حسینی
15 المقارنه بین النظم والاثرفی شرح الفیه سلک الدورفی نظم الاثر دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی دکترحمیدرضا جمعدار
16 ادبیات معاصر عرب ومسیحیان دکترمحمد علی طالبی مهناز اعتضادی فر
17 بررسی قصیده ی نثر با تاکید برشعرمحمدالما غوط دکترمهدی خرمی دکترمحمدعلی طالبی نعمان پرویزنیا
18 تاثیر ابوالعلاءبرطه حسین و تاثیر ابوالعلاءبرطه حسین و دکترمحمد علی طالبی دکترحسن مجیدی محسن احمدی
19 بررسی فکاهه وانواع آن و ترجمه نمایشنامه «الست هدی» دکترحسین شمس آبادی دکترحسین میرزایی نیا زهرا خادمی
20 غدیردرشعرمعاصر عراق دکترمهدی خرمی دکترحسین میرزایی نیا غلامرضاامینی تبار
21 الواقعیه وسماتها فی شعرنزارقبانی دکترحسین شمس آبادی دکترصاحبعلی اکبری مهدی شاهرخ
22 اتجاهات شوقی فی مسرحیتة الشعریة المصریة والمدرسة الشعریة الشامیة فی العصرالمملوکی دکترحسین شمس آبادی دکترحسین میرزایی نیا علی زارعی طزرقی
23 اتجاهات شوقی فی مسرحیةالشعریة مصرع کیلوباترا«دراسةوترجمه» دکترحسین شمس آبادی دکترصاحبعلی اکبری مسلم سوری
24 اعراب نهج البلاغه( من الخطبه المئة و الثانیة والثمانین الی الخطبه المئتین والسابعة والعشرین ) دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری محمدصارمی ساداتی
25 اتجاهات فکری وادبی نازک الملائکه دکترحسین شمس آبادی دکترحسین میرزایی نیا عصمت نعیم آبادی
26 اعراب نهج البلاغه(من الخطبه الثامنه الاربعین الی الخطبه المئه والثانیة والاربعین) دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری مرتضی صومعه
27 نبی اکرم(ص)درشعر کلاسیک معاصرعرب دکترحسین میرزایی نیا دکترمهدی خرمی باقرجبرئیلی جلودار
28 الدراسة والادبیة لغدیریات السید الحمیری دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی محسن خدامی
29 التحذیروالاغراء فی نهج البلاغه دکترحسین عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری یوسف پسرک لو
30 الموازنه و التحلیل فی النقد الادبی بین العصرین العباسی والحدیث دکترمحمدعلی طالبی دکترحسین شمس آبادی فاطمه سرپرست
31 سمیح القاسم شاعرالمقاوقةالفلسطینیة دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی وفادارکشاورز
32 بررسی سبک ومضامین داستانهای عبدالاسلام عجیلی دکتر حسین میرزایی نیا دکترمحمدعلی طالبی منیره زیبایی
33 دراسة الضایا الاجتماعیة فی الاثار جبران خلیل جبران دکترصاحبعلی اکبری دکتر حسین شمس آبادی علی اصغر عنایت
34 مقایسه آثار جبران خلیل جبران وسهراب سپهری دکترمحمدعلی طالبی دکترعباس محمدیان مهدی رامشینی
35 اعراب نهج البلاغه (من الخطبة الواحدة الثالثةوالمئة) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی اربطان غلامرضا اکبرپور
36 اعراب نهج البلاغة( من الخطبة الدولی الی ستین) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی حبیب آتش روز
37 بررسی اسطوره های مشترک در شعر ادونیس واحمد شاملو دکترمحمد علی طالبی دکترهادی شعبانی دکتراحمد خواجه ایم نعمت الله سلیمانی
38 بررسی اسطوره درشعرادونیس دکترصاحبعلی اکبری دکترمهدی خرمی مهدیه شمشیری
39 آسیب شناسی روشهای ترجمه ادبی دکترحسین شمس آبادی دکتر عباس گنجعلی وحید دهاقین
40 اعراب الصحیفة السجادیة وصرفها وبیانها(من الدعاء الثانی والعشرین الی الثالث الاربعین) دکتر مهدی خرمی دکترحسن عبدالهی مهدی رباط سرپوش
41 بررسی سبک غسان کنفانی وانسان در آثاروی دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی سلیمه یوسفی
42 اسلوب المدرسة الشعریة المصریة والمدرسة الشامیة فی العصر مملوکی دکترحسین شمس آبادی دکتر حسین میرزایی نیا علی زارعی طزرقی
43 تطبیق اشعار سیاسی ودینی محمد مهدی جواهری و محمد حسین شهریار دکترحسین میرزایی نیا دکترحسین شمس آبادیدکتراحمد خواجه ایم جعفرعبودی
44 بلاغة الحال والتمییزفی الاقرآن المبین دکترحسن عبدالهی دکتر صاحبعلی اکبری رحمان سالونه
45 جمیل صدقی الزهاوی(ا فکاروعقایده فی دیوانه) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی ستاره مشایخی
46 الحنین الی الوطن فی الشعرمحمودسامی بارودی دکترمحمد علی طالبی دکترحسین شمس آبادی طاهره حبیبی
47 اعراب نهج البلاغه (من الخطبة المئة والرابعة الی المئة والسابعة والاربعین) دکترحسن عبدالهی دکتر صاحبعلی اکبری رضاعلی قاسمی نسب
48 بررسی گرایشات فکری وادبی ایلیاابوماضی دکترصاحبعلی اکبری دکترمحمدعلی طالبی راضیه خسروی نسری
49 قضیه المراة عند الشعراء المعاصرین (تعلیمها,وتحریرها,وتثقیفهاو…) دکترحسین شمس آبادی دکترمهدی خرمی زهره مختاری
50 اعراب الصحیفة السجادیة وصرفها وبیانها (من الدعاءالرابع والاربعین الی الرابع والخمسین) دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی محسن صبوری
51 اعراب الصحیفة السجادیة وصرفها وبیانها(من الدعاء الاوّل الی الدعاء الحادی والعشرین) دکترمهدی خرمی دکترحسن عبدالهی محمد جهان بین
52 البدیع فی الصحیفة السجادیة (من الدعاء الثامن العشرین الی دعاءالرابع الخمسین) دکترصاحبعلی اکبری دکترحسن عبدالهی علی احمدی
53 بلاغة الحال والتمییز فی القرآن المبیین دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری رحمان سالونه
54 الحنین الی وطن فی الشعرمحمود سامی البارودی دکترمحمدعلی طالبی دکترحسین شمس آبادی طاهره حبیبی
55 اسلوب القصر فی القرآن الکریم دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی جلیل پهلوان نژاد
56 المجازفی الصحیفة السجادیة دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین عبدالهی نبی الله محمدی
57 التحذیروالاغراءفی نهج البلاغة دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری یوسف پسرک لو
58 جایگاه شعر وشاعری از دیدگاه قرآن ومعصومین(ع) دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی مریم کاظم زاده شیروان
59 الاتجاه الفکری ولتوفیق الحکیم فی المسرح الذهنی دکترحسین شمس آبادی دکترصاحبعلی اکبری علیرضا جلیلی زرندی
60 بررسی گرایشهای فکری وادبی درشعرمحمد فیتوری دکترحجت اله فسنقری دکترمحمد علی طالبی صفرمحمدکوسه
61 بررسی استشهادات قرآنی سیبویة دکترمهدی خرمی دکترحسین میرزایی نیا نورمحمد خسروی
62 الکفاح فی الادب محموددرویش شاعرالارض المحتملة دکترحسین شمس آبادی دکترحسن عبدالهی محمدعلی ترکمان عزیزی
63 دراسةادبیة لدعاءعرفه للامام حسین (ع) دکترحسن عبدالهی دکترمهدی خرمی سیدمرتضی حسینی
64 استعاره تمثیلیه در قرآن دکترمهدی خرمی دکترحسین شمس آبادی غلامرضا زیارتی
65 الملحمة فی شعرامیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام دکترصاحبعلی اکبری دکترحسین شمس آبادی علی نورالواعظین
66 مقایسه مضامین ومفاهیم اجتمایی دراشعارنازک الملائکه ونیمایوشیج دکترمهدی خرمی دکترهادی شعبانی دکترمهیارعلوی مقدم مهین گندمکار
67 ترجمه رمان (ساره)اثر(عباس محمودالعقاد)ونقد ساختاری آن دکترمحمدعلی طالبی دکترحسین شمس آبادی معظمه احمدی
68 بررسی تطبیقی نماد واسطوره درشعربدرشاکرالسیاب ونیما یوشیج دکترحسین میرزایی نیا دکترمحمدعلی طالبی دکترمهیارعلوی مقدم علی برهانی
69 نقدوبررسی وطنیات ابراهیم طوقان دکترحسین میرزایی نیا دکترحسن مجیدی نعمان آذری
70 ترجمه الشعرفی النظریة والتطبیق(فی القسم التطبیق ترجمه همس الجفون) دکترحسین شمس آبادی دکترحجت اله فسنقری کریم نجم الدینی
71 جلوه هایی ازتناص یا بیبنامتنی دینی وقرآنی در شعرنزار قبانی دکترحسین میرزایی نیا دکترحسین شمس آبادی محمود موحدی زاده
72 الدنیا والاخرة فی الکلام امام علی (ع) دکترحسن عبدالهی دکترصاحبعلی اکبری غلامحسین پولادی
73 تطبیق بین مجنون ولیلی احمدی شوقی ولیلی ومجنون نظامی گنجوی دکترمحمدعلی طالبی دکترحسن مجیدی دکترعلی تسنیمی مریم رضایی مقدم
74 بررسی رمان وداستان کوتاه جبراخلیل جبرا وترجمه وتحلیل مجموعه(عرق وبدایات من حرف الیاء) دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی راضیه ارشادی مطلق
75 زیبا شناسی وصورخیال دردیوان بهاء زهیر دکترحسین شمس آبادی دکترمحمدعلی طالبی سمیه هادی پور
76 وطن گرایی درشعر شاعرقروی دکترحسین میرزایی نیا دکتر هادی شعبانی صغری اسکندری
77 تجلی مبارزه ومقاومت دراشعارجواهری دکترمحمدعلی طالبی دکترحجت اله فسنقری محمدرضا امین یاور
78 اتجاهات فکری وادبی الیاس فرحات دکترحسین میرزایی نیا دکترهادی شعبانی انسیه سکاکی

 
 
لیست پایان نامه های رشته حقوق خصوصی کارشناسی ارشد

ردیف نام دانشجو عنوان پایان نامه استاد  راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
1 سید ابوالقاسم صفدری مطاله تطبیقی اثر قرار داد خصوصی بر حقوق و وظایف زوجین دکترنجفی اصل دکتر پور اسماعیلی 29/11/93
2 میلاد فرهمند نظام حقوقی حاکم بر امنیت غذایی از منظر حقوق تطبیقی دکتر برزویی دکتر پور اسماعیلی 25/11/93
3 طاهره نبی زاده کفشگر قوانین حاکم  بر بیع الکترونیکی دکتر نجفی اصل دکتر پور اسماعیلی 7/7/93
4 عبدالله شیخ زاده برسی تطبیقی موانع مسئولیت مدنی درحقوق ایران ونظام کامن لا دکتر نجفی اصل دکتر برزویی 29/11/91
5 عبدالرافع عرب یوسف آبادی مسولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال غیر قراردادی  مدیران دکتر شم آبادی دکتر برزویی 24/7/91
6 فاطمه شهریاری پور بررسی حقوق  مولود ناشی از شبیه سازی دکتر نصیری دکتر پور اسماعیلی
7 معصومه دلبری بررسی ماهیت واعتبار نکاح  بسیار  دکترپور اسماعیلی دکتر برزویی 6/7/93
8 مرتضی محقی مطاله تطبیقی  شرایط عمومی وآثار قرادادها  درحقوق ایران وافغانستان دکتر نجفی اصل دکتر پور اسماعیلی 7/7/93
9 سیداحمد موسوی نقش عرف در حقوق اسلام وایران دکتر نجفی اصل دکتر سید محمد حسینی 27/11/92
10 محمود طوسی اثر انقضای مدت در تعهدات مدت دار دکتر نصیری دکتر سلمانی ایزدی 20/7/91
11 حمید رضا صالحی آثار ومسولیت ناشی از بطلان  قراداد دکتر نجفی اصل دکتر پور اسماعیلی 29/11/91
12 حمید نارنجی ثانی قابلیت  استماع دعوی درمقابل  سند رسمی مالکیت دکتر نصیری دکتر عبدالرسول دیانی 21/3/91
13 بهروز یار علی بررسی رحم جایگزین  در حقوق ایران دکتر نصیری دکتر نجفی اصل 30/6/90
14 زینب مسعودی بررسی مسولیت مدنی  ناشی از تبلیغات بازرگانی دکتر شم آبادی دکتر نصیری 8/12/89
15 محمد رجبی انتقال دین در حقوق مدنی ایران دکتر نصیری دکتر نجفی اصل 20/7/91
16 انسیه زینلی مبانی اصول حقوق  رقابت  در ایران دکتر نجفی اصل دکتر سلمانی ایزدی 14/7/92
17 رویا انصاری برررسی برخی  از مسائل حقوقی  فضای سایبر دکتر شم آبادی دکتر نصیری 1/11/90
18 زهرا  کرامتی تبار بررسی توسعه  یا تضییق  عیوب موجب فسخ نکاح دکتر پور اسماعیلی دکتر برزویی 20/11/92
19 حسین سلطانی  گرد فرامرزی بررسی امضا ی  الکترونیکی  درحقوق ایران دکتر برزویی دکتر نجفی اصل 13/7/90
20 احمد متدین طوسی بررسی ونقد لایحه جدید حمایت از خانواده دکتر برزویی دکتر نصیری 13/12/90
21 رحیم بحراانی فرد حقوق مسئولیت  حرفه ای دکتر شم آبادی دکتر برزویی 29/11/91
22 بهروز  ثابتی مطاله تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و اتحادیه اروپا دکتر شم آبادی دکتر پور اسماعیلی 10/7/91
23 محمد قاینی بیع حق در فقه و حقوق موضوعه  ایران دکتر برزویی دکتر نصیری 13/7/90
24 رویا عباسی نفد وبررسی قانون تعیین و تکلیف  و ضعیت  ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دکتر برزویی دکتر پور اسماعیلی 14/7/92
25 مریم رضایی ماهیت حقوق جریان ثبتی دکتر نجفی اصل دکتر برزویی 14/7/92
26 حسن کاظمی هماهنگی قواعد حاکم  برتجارت  محصولات کشاورزی  با استانداری های  سازمان تجارت جهانی دکتر پور اسماعیلی دکتر برزویی 21/10/92
27 حسین مالمیر نظام دادرسی  در فو تبال ایران دکتر شم آبادی دکتر برزویی 7/12/89
28 سمیه یعقوبیان آثار حقوقی- اجتماعی  مهریه های سنگین دکتر برزویی دکتر حسن باقری نیا 25/10/92
29 محمد  جواد نظرپور بررسی ماهیت  حقوقی و کالت  نامه های  بلا عزل دکتر شم آبادی دکتر برزویی 29/11/91
30 علیرضا صادقی علل اطاله  دادرسی در محاکم با تاکید بر ضرورت تشکیل  دادگاهای  تجاری دکتر برزویی دکتر پور اسماعیلی 19/11/92
31 نرگس گرامی تهدید مالکیت اموال  غیر منقول  در حقوق  ایران دکتر برزویی دکتر نجفی اصل 15/7/91
32 زهرا داستانی نقد وبررسی قوانین  ومقررات  اصلاحات ارضی در ایران دکتر برزویی دکتر نجفی اصل 15/7/91

 
گزارش پايان نامه ها فلسفه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + 4 =